อบจ.ยะลา จัดกิจกรรม Clean & Green สร้างความสุขในองค์กร ประจำปี 65

วันนี้ 20 ม.ค.65 ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา นายระเด่น สะมะแอ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ Clean & Green สร้างความสุขในองค์กร ประจำปี 2565 โดยมี ข้าราชการ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เพื่อสร้างความสามัคคี มีการทำงานเป็นทีม สร้างภาพลักษณ์ สภาพแวดล้อมที่ดี ให้มีความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
สำหรับกิจกรรมการพัฒนาองค์กรตามแนวทาง 5ส จัดขึ้นเพื่อจัดระเบียบและปรับปรุงสถานที่ทำงานของผู้ปฏิบัติงานด้วยตนเอง ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี มีความสะอาด น่าอยู่ ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยขจัดความสิ้นเปลืองงบประมาณด้านวัสดุอุปกรณ์ที่เกินความจำเป็น นำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้รับรู้และเห็นคุณค่าของการมีสถานที่ทำงานที่น่าอยู่ ให้บุคลากรในองค์กรมีความสามัคคี มีการทำงานเป็นทีม สร้างภาพลักษณ์ สภาพแวดล้อมที่ดี ให้มีความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ทันสมัย เป็นระบบ รวดเร็ว และประหยัดงบประมาณของภาครัฐ

                 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ