สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา

 

รายละเอียด

สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา  
ตั้งแต่วันที่ 7 - 13 กรกฎาคม 2564

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
             
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถ Download ใบสมัครได้จากเว็บไซต์สำนักงานสถิติจังหวัด นราธิวาส (http://narathiwat.nso.go.th) และส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ (EMS) ถึงสำนักงานสถิติจังหวัด นราธิวาส ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ชั้น 4 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยวงเล็บมุมชองล่างด้านขวา (สมัครงาน) ได้ตั้งแต่วันที่ 7 - 13 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ สำหรับการส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ให้ถือวันเวลาที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางภายในวันปิด รับสมัคร หากพ้นกำหนดเวลารับสมัครดังกล่าว จะถือว่าการรับสมัครครั้งนี้เป็นอันโมฆะสำหรับผู้นั้น


ไฟล์เอกสารประกอบ
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar