ภารกิจและอำนาจหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา
 

 ภารกิจ

1. จัดทำแผนงานโครงการด้านการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติและแผนพัฒนาจังหวัด  ตลอดจนให้คำปรึกษาและจัดทำโครงการแผนงานการประชาสัมพันธ์แก่ส่วนราชการในจังหวัด
2. รวบรวมข้อมูลข่าวสารทางด้านการประชาสัมพันธ์ของจังหวัด และส่วนราชการในจังหวัดเพื่อเป็นข้อมูลทางวิชาการ และจัดเป็นศูนย์ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์ของจังหวัด
3. ประสานการปฏิบัติงานตามแผนการประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แผนการประชาสัมพันธ์บรรลุวัตถุประสงค์
4. การติดตาม รับฟังความคิดเห็น ท่าที และทัศนคติของประชาชนในจังหวัด ที่มีต่อนโยบายของรัฐบาล และโครงการของจังหวัด เพื่อนำมาวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเกิดแนวความคิด ค่านิยม และทัศนคติที่ถูกต้อง
5. วางแผนการใช้สื่อ และบริหารสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ในระดับจังหวัด

 

 อํานาจหน้าที่

1. ศึกษา วิเคราะห์ สํารวจและตรวจสอบประชามติเพื่อเสนอแนะนโยบายและจัดทําแผนการประชาสัมพันธ์ของรัฐรวมทั้งติดตามประเมินผลและรายงานการประชาสัมพันธ์ของรัฐ 
2. ส่งเสริมและเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตลอดจนศิลปวัฒนธรรม ศีลธรรมและค่านิยมที่ดี 
3. ดําเนินการประชาสัมพันธ์นโยบายและการดําเนินงานของรัฐบาลเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดี ความมั่นคงของประเทศและเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ และความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ 
4. ให้คําปรึกษาและประสานการจัดทําแผนประชาสัมพันธ์ ตลอดจนสนับสนุนและให้การช่วยเหลือทางวิชาการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานทั้งของภาครัฐและเอกชน 
5. ผลิต เผยแพร่ ให้บริการเอกสาร และสื่อโสตทัศนศึกษา รวมทั้งจัดทําข้อมูลสารสนเทศ และประสานความร่วมมือด้านประชาสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน 
6. ดําเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar