วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยม
 
 
 
 

 วิสัยทัศน์

"เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดยะลา"

ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์

1.ประชาชนและสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดยะลา ยอมรับว่าสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลาได้นำเสนอข่าวสารที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีเนื้อหาตรงกับความต้องการใช้ประโยชน์
2. กลุ่มเป้าหมายผู้รับสารจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา ได้ใช้ประโยชน์จากสารดังกล่าวเพื่อพัฒนาความรู้ การประกอบอาชีพ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม การผ่อนคลายอารมณ์ การดูแลสุขภาวะของตนเองและครอบครัว รวมทั้งเป็นพลเมืองที่มีคุณค่า
3.ข้อมูลและข่าวสารของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลาครอบคลุมในหัวข้อต่างๆครบถ้วนทุกช่องทาง จึงเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และเผยแพร่ในทุกช่องทางของการสื่อสาร เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายและเอื้อต่อการนำไปใช้อ้างอิงและพัฒนาต่อยอด
4.กลุ่มเป้าหมายที่รับสารจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลาเกิดความรู้สึกเชิงบวกต่อจังหวัดยะลาและประเทศไทย

 พันธกิจหรือภารกิจหลักของ ส.ปชส.ยะลา มีดังนี้ 

1. มีบทบาทในการกำหนดประเด็นความคิดสำคัญในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อประโยชน์ของจังหวัดและประชาชน
2. ประชาสัมพันธ์นโยบายภาครัฐสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศพร้อมสะท้อนความคิดเห็นจากประชาชนสู่รัฐ อีกทั้งสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ประเด็นความคิดสำคัญอย่างต่อเนื่องตลอดบริหารจัดการเครือข่ายสื่อประชาสัมพันธ์
3.
ป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดยะลา
4. เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดยะลา

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์

1. พัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ให้สามารถนำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีเอกภาพ
2. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสนับสนุนเพื่อการพัฒนาของภาครัฐ ภาคเอกชน และการดำเนินงานของภาครัฐเพื่อความสุขของประชาชนและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
3. พัฒนาบทบาทการให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนให้มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์การให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

 

 ค่านิยมหลักขององค์กร

1. ทำงานอย่างมืออาชีพ (Professional)
2. มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม และบูรณาการ (Creativity Team work Integration)
3. เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
4. มีคุณธรรม จริยธรรม (Ethic)
5. จิตสำนึกในการให้บริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน (Service mind)


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar