สมัครฝึกอบรม
 
 
 
 
 
 
สมัครฝึกอบรม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ

1. สถาบันการประชาสัมพันธ์ เปิดรับบุคคลทั่วไป หรือ บุคลากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความสนใจเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันการประชาสัมพันธ์ซึ่งผู้สนใจสมัครเข้าฝึกอบรมนั้น สามารถศึกษารายละเอียดของแต่ละหลักสูตร ตามช่องทางการให้บริการ
2. วิธีการและเงื่อนไขในการสมัคร
    1) กรณีผู้สมัครมาสมัครด้วยตนเอง
     - ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรของสถาบันการประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์ได้ด้วยตัวเอง ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์ เลขที่ 125 ซอยอารีย์ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
    2) กรณีสมัครทางไปรษณีย์
     - ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรของสถาบันการประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์ผ่านทางไปรษณีย์ หรือ ส่งโทรสาร โดยดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทาง เว็บไซต์สถาบันการประชาสัมพันธ์ http://training.prd.go.th
    3) กรณีสมัครทางออนไลน์
     - ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรของสถาบันการประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์โดยกรอกข้อมูลออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์สถาบันการประชาสัมพันธ์http://training.prd.go.th หรือสามารถส่งใบสมัครผ่านทาง E-Mail : Ipr_web@hotmail.com
หมายเหตุ
     - การสมัครจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อช าระเงินค่าธรรมเนียมหลักสูตรและส่งหลักฐานการชำระเงินภายในวันที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ส่วนกลาง
สถาบันการประชาสัมพันธ์ เลขที่ 125 ซอยอารีย์ 
ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ 0 2298 5795-99
0 2618 2323 ต่อ 4103, 4104, 4105, 4106, 4108, 4201, 4204, 4305, 4306, 4307
สื่อประชาสัมพันธ์
- เว็บไซต์สถาบันการประชาสัมพันธ์ : http://training.prd.go.th
- Line : @iprtraining
- Facebook สถาบันการประชาสัมพันธ์ : https://www.facebook.com/prdtraining/
- ทาง E-mail : Ipr_web@hotmail.com
วันจันทร์ – วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพักเที่ยง)
เปิดให้บริการทุกวัน

 

ขั้นตอน ระยะเวลาการให้บริการ และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 30 วันทำการ


ไฟล์เอกสารประกอบ
คู่มือประชาชนการสมัครฝึกอบรม |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar