บริการห้องพักสถาบันการประชาสัมพันธ์
 
 
 
 
 
 
บริการห้องพักสถาบันการประชาสัมพันธ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ

1. เป็นไปตามระเบียบกรมประชาสัมพันธ์ ว่าด้วยการเข้าพักอาคารหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2546
- ผู้ประสงค์ขอใช้หอพักสถาบันการประชาสัมพันธ์เพื่อการมาเข้าประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
- ให้ยื่นคำขอเป็นลายลักษณ์อักษร ถึงผู้อำนวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์
- หากผู้เข้าพักทำลายทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย หรือสูญหาย สถาบันการประชาสัมพันธ์ มีสิทธิเรียกให้ผู้เข้าพักต้องรับผิดชอบชดใช้ให้แก่ทางราชการ คิดเป็น 50 เท่าของรายการทรัพย์สิน รวมทั้งมีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เข้าพัก กรณีที่ปฏิบัติงานขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดีงามของประชาชน
2. การชำระค่าที่พักชำระที่หอพักสถาบันการประชาสัมพันธ์ หรือ ฝ่ายบริหารทั่วไป สถาบันการประชาสัมพันธ์
- กรณีบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ ผู้เข้าพักต้องทำหนังสือขออนุญาตเข้าพักถึงผู้อำนวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์โดยมีลายมือชื่อลงนามจากหัวหน้าหน่วยงาน
- เมื่อผู้ขอเข้าพักได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์แล้ว ให้ส่งเอกสารขออนุญาตเข้าพัก ไปยังฝ่ายบริหารทั่วไป สถาบันการประชาสัมพันธ์ ก่อนล่วงหน้า 3 วันทำการ โทรสาร 0-2298-5775 

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
อาคารหอพักการเวก ,กระดังงา
สถาบันการประชาสัมพันธ์เลขที่ 125 ซอยอารีย์
ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรสาร 0-2298-5775, 0-2298-5774
วันจันทร์ – วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพักเที่ยง)

 

ขั้นตอน ระยะเวลาการให้บริการ และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 5 วันทำการ

 

 

 

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
คู่มือประชาชนการเช่าสถานที่ |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar