จังหวัดยะลา จัดพิธีรับพระราชทาน “พระพลังแผ่นดิน” ให้แก่ข้าราชการ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อความสงบสุขในบ้านเมือง

วันนี้ 5 พ.ค.65 ที่ห้องประชุมศรีญาลอ ชั้น1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานประกอบพิธีรับพระราชทาน พระพลังแผ่นดิน โดยเชิญพระพลังแผ่นดินวางบนพาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยก่อนหน้านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักพระราชวังจัดพิธีพระราชทาน “พระพลังแผ่นดิน” ให้แก่ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 ณ อาคารบัญชาการ หน่วยราชการในพระองค์ 904 พระที่นั่งอัมพรสถาน เพื่อเชิญไปจัดพิธีรับพระราชทานพระพลังแผ่นดินให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดยะลา ได้เข้ารับพระราชทานพระพลังแผ่นดินเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี รวมจำนวน 1,172 องค์

ทั้งนี้ จังหวัดยะลา ทำพิธีรับพระราชทานพระพลังแผ่นดินให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ปลัดจังหวัดยะลา และนายอำเภอในจังหวัดยะลา  ที่ได้รับพระราชทานฯ ตามบัญชีรับพระพลังแผ่นดินฯ ที่ส่วนกลางกำหนด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานในการปฏิบัติหน้าที่

สำหรับ พระพลังแผ่นดิน มีลักษณะเป็นพระเนื้อผงทรงสามเหลี่ยม มีรูปแบบพุทธศิลป์ ด้านหน้าเป็นพระศรีศากยสิงห์หรือพระศรีอริยเมตไตรยเข้าสู่ยุคกึ่งพุทธกาล มีนาคพันพระอุระ หมายถึง ทรงโปรดทั้ง 3 ภพ (ไตรภูมิ) เลข 9 หมายถึง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เลข 10 หมายถึง พระทศพลญาณ พญาครุฑ หมายถึง ครุฑที่ดูแลชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทรงตบะบารมีอำนาจ ทำให้เกิดความสงบ ร่มเย็น เป็นสัญลักษณ์แห่งแผ่นดิน รูปจักร หมายถึง จัดสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์จักรี

 คะแนนโหวต :