พช.ยะลา เปิดช่องทางจำหน่ายสินค้า “ตลาดนัดยิ้มได้”

วันนี้ 26 พฤศจิกายน 64 ที่บริเวณหน้าบ้านพักพัฒนาการจังหวัดยะลา นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และผู้จำหน่ายสินค้า ร่วมกันเปิดตลาดนัดยิ้มได้ เพื่อให้มีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าในช่วงสถานการณ์โควิด-19  หลังจากที่ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารตลาด ผู้บริหารตลาด (CMO) และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน โดยมีการทบทวนผลการดำเนินงานตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ที่ผ่านมา การบริหารจัดการตลาด การวิเคราะห์สภาพปัญหาและหาแนวทางแก้ไข และการจัดทำแผนพัฒนาการส่งเสริมการตลาด รวมทั้งมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงได้เปิดตลาดขึ้นเป็นวันแรก โดยมีนายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มาเยี่ยมชมตลาด สร้างบรรยากาศการซื้อขายคึกครื่นมาก ท่ามกลางระบบแผนการป้องกันการแพร่เชื้อโรคระบาดโควิด-19 อย่างเป็นขั้นตอน

โดยพัฒนาการจังหวัดยะลา มีแนวทางในการบริหารจัดการตลาดฯร่วมกับคณะกรรมการบริหารตลาด ว่า “ให้มีการดำเนินการตลาดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด ให้ทุกตลาดมีการจัดทำแผนธุรกิจตลาด เพื่อกำหนดตัวตนของตลาดให้ชัดเจน นำไปสู่การสร้างเอกลักษณ์ของตลาด และจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตลาด ช่วงปิดตลาด ให้มีการปรับปรุงพื้นที่ จัดระเบียบตลาดใหม่ เพื่อรองรับการเปิดตลาดในอนาคต” ซึ่งจังหวัดยะลา มีตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ในพื้นที่ 8 อำเภอ จำนวนทั้งสิ้น 63 ตลาด สามารถเปิดให้บริการจำหน่ายสินค้าได้ 15 ตลาด ปิดดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จำนวน 48 ตลาด

นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดยะลา กล่าวว่า ได้เปิดเป็นตลาดนัดบาตตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ เพื่อพัฒนาศักยภาพตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ให้มีเอกลักษณ์และตัวตนที่โดดเด่น เชื่อมโยงการท่องเที่ยว เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าของกลุ่มสัมมาชีพชุมชน ผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีศักยภาพ แต่ขาดช่องทางและโอกาสในการจำหน่าย สร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ในการจำหน่ายสินค้าให้กับชุมชน

         

สำหรับตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ แห่งนี้ เปิดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตผลทางการเกษตร ทุกวันศุกร์เวลา 07.00 น - 12.00 น ซึ่งวันนี้เริ่มเปิดครั้งแรกในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564  บริเวณหน้าบ้านพักพัฒนาการจังหวัดยะลา (หลังศาลากลาง) โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าประกอบด้วย  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการปลูกผักตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน  กลุ่มสัมมาชีพชุมชน และกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จากทุกอำเภอในจังหวัด ซึ่งการเปิดตลาดในครั้งแรกจะเป็นการจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มเป้าหมายในอำเภอเมืองยะลาและอำเภอรามัน และครั้งถัดไปแต่ละอำเภอจะสลับกันมาจำหน่ายสินค้า ทุกวันศุกร์ ตลอดเดือนธันวาคม 2564

          

 คะแนนโหวต :