ทะเบียนรถพิเศษ ใส่ชื่อคนได้ เตรียมเปิดประมูลต้นปีหน้า 

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง แล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้ กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการแล้ว

ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงฯ เป็นการกำหนดลักษณะของแผ่นป้ายทะเบียนรถสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ที่มีหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยม อาจมีตัวอักษรประจำหมวดมากกว่าสองตัวอักษรหรือมีตัวอักษรผสมสระหรือวรรณยุกต์ก็ได้ เพื่อให้การกำหนดตัวอักษรประจำหมวดมีความหลากหลายและเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยมีสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง แก้ไขเพิ่มเติมลักษณะแผ่นป้ายทะเบียนของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คนในกฎกระทรวงกำหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี พ.ศ. 2554

โดยกำหนดให้แผ่นป้ายทะเบียนรถ แบ่งออกเป็นสองบรรทัด ดังต่อไปนี้  1. บรรทัดที่หนึ่ง ประกอบด้วย ตัวอักษรประจำหมวดตัวที่หนึ่ง ตัวอักษรประจำหมวดตัวที่สอง และหมายเลขทะเบียนไม่เกินสี่หลัก 2. บรรทัดที่สอง เป็นตัวอักษรแสดงชื่อกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดที่จดทะเบียน เว้นแต่กรณีจดทะเบียนที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้ใช้คำว่า เบตง ทั้งนี้ ตัวอักษรให้ใช้ตัวอักษรไทย และหมายเลขทะเบียนให้ใช้ตัวเลขอารบิค และทั้งตัวเลขและตัวอักษรให้อัดเป็นรอยดุน ทั้งนี้ แผ่นป้ายทะเบียนของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ให้มีลักษณะเช่นเดียวกับข้อ 1และ ข้อ 2เว้นแต่กรณีบรรทัดที่หนึ่งมีหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยม บรรทัดที่หนึ่งอาจประกอบด้วยตัวอักษรประจำหมวดมากกว่าสองตัวอักษร หรือมีตัวอักษรผสมสระหรือวรรณยุกต์ได้

      นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า เมื่อกรมการขนส่งทางบก(ขบ.) เปิดประมูลหมายเลขแบบพิเศษนี้ คาดว่าจะได้รับความนิยมจากประชาชนที่มีความสนใจในป้ายทะเบียนเฉพาะจำนวนมาก เพราะสามารถใส่ขื่อคนได้ด้วย คาดว่าจะสร้างรายได้เข้ากองทุนกปถ. เพิ่มขึ้นจากการประมูลทะเบียนแบบปกติ กว่า 300-500 ล้านบาท/ปี จะเริ่มประมูลได้ในไตรมาสแรกของปี2565 ราคาเริ่มต้น 1 ล้านบาท/ป้าย

นอกจากนี้กรณีที่แผ่นป้ายทะเบียนรถมีตัวอักษรประจำหมวดมากกว่าสองตัวอักษรหรือมีตัวอักษรผสมสระหรือวรรณยุกต์ ให้ขอบแผ่นป้ายทะเบียนรถดังกล่าวไม่ต้องอัดเป็นรอยดุน และเครื่องหมาย ตัวเลข และตัวอักษรใช้เป็นลายพิมพ์ โดยการกำหนดตัวอักษรประจำหมวดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกาศกำหนด

 

 

 คะแนนโหวต :