ผู้ประกันตน ม.33 – 39 รีบใช้สิทธิ์ทำฟันฟรีก่อนสิ้นปี 64

ประกันสังคม แจ้งให้ผู้ประกันตนทราบ ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ขอให้ใช้สิทธิ์รักษาฟันฟรี ก่อนสิ้นปีนี้ โดยการทำฟันไม่ต้องสำรองจ่าย ในสถานพยาบาลที่มีสติกเกอร์ประกันสังคม หรือสอบถามที่ประกันสังคมจังหวัดยะลา

เงื่เงื่อนไขทำฟันฟรี ผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39ทำฟันฟรี ผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39

1.กรณีถอนฟัน อุดฟัน ขุดหินปูน และผ่าฟันคุด สามารถใช้สิทธิ์ได้ ในอัตราไม่เกิน 900 บาท ต่อปี

2.กรณีใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้บางส่วน จำนวน 1 – 5 ซี่ เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน 1,300 บาท จำนวนมากกว่า 5 ซี่ เบิกได้ที่จ่ายจริง วงเงินไม่เกิน 1,500 บาท 

3.กรณีใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปาก ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือล่าง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 2,400 บาท (ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียม) ฟันปลอมชนิดที่ถอดได้ทั้งปากบนและล่าง เบิกเท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 4,400 บาท (ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียม)คะแนนโหวต :