ปิดการให้บริการของสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวคะแนนโหวต :