สช.ยะลา ร่างหลักสูตรอิสลามศึกษา เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของสถานศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้    

     

       วันที่ 6 ก.พ.67 ณ ห้องวังแก้ว โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ดำเนินการจัดพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของสถานศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ขอบเขตเนื้อหาร่างหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2546 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. …)  โดยได้รับเกียรติจากนายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา กล่าวรายงาน โดยมีดร.มัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา และคณะทำงาน เข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้

       นายอามีน กะดะแซ กล่าวว่า สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ขอบเขตเนื้อหาร่างหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ.2546 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. …) โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำร่างหลักสูตรอิสลามศึกษาพุทธศักราช 2546 ให้ดำเนินการและมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดแนวทาง วิธีการ วางแผนการปรับปรุงหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 สำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม การดำเนินการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอิสลามศึกษา ให้เกิดมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและเนื้อหาสาระ สู่การนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร อย่างเป็นเอกภาพ  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนด้านอิสลามศึกษาให้มีความเหมาะสมตามบริบทสภาพปัญหาและอุปสรรค กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวนทั้งสิ้น 55 คน ประกอบด้วย คณาจารย์จากคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและมหาวิทยาลัยฟาฏอนี จำนวน 3 คน ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาฯทั้ง 5 จังหวัด จำนวน 26 คน และนักวิชาการศึกษาและผู้ชำนาญการอิสลามศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดทั้ง 5 จังหวัดและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ จำนวน 26 คน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 และสำนักงานการศึกษาเอกชนปัตตานี

        นายอำนาจ ชูทอง เปิดเผยว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ขอบเขตเนื้อหาร่างหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ.2546 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.256…) ถือเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาด้านอิสลามศึกษาให้มีความสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษาและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เรียนดี มีความสุข ตลอดจนการกำหนดเนื้อหาสาระการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและมาตรฐานการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการวิเคราะห์ขอบเขตเนื้อหาหลักสูตรอิสลามศึกษาอย่างเป็นระบบ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้จะสำเร็จขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายด้าน อาทิ ความตระหนักของผู้บริหาร ความเข้าใจของครูผู้สอน ความพร้อมของสถานศึกษา รวมถึงการกำกับนิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาจากต้นสังกัด ซึ่งมีความจำเป็นต้องรับทราบสภาพปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปใช้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 (ปรับปรุง) พุทธศักราช 2567 ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


           

 

 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar