ผู้ว่าฯยะลา ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดยะลา (ก.ช.ภ.จ.ยะลา) ครั้งที่ 1/2567 


         

       วันที่ 25 ม.ค.67 ที่ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดยะลา (ก.ช.ภ.จ.ยะลา) ครั้งที่ 1/2567  ทั้งนี้ ระเบียบวาระ เรื่องเพื่อทราบ 1.วงเงินทดรองราชการของจังหวัด เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 โดยจังหวัดยะลามีวงเงินทดรองราชการ (วงเงิน 20 ล้าน) สามารถใช้จ่ายให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินได้ทั้งสิ้น 7,949,799.42 บาท  2.จังหวัดยะลาขอขยายวงเงินทดรองราชการเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้านการดำรงชีพ ด้านบรรเทาสาธารณภัย และด้านการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดยะลา จำนวนเงิน 30,000,000 บาท 


     

         ตามที่ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัย จังหวัดยะลาได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบอุทกภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดลองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 ข้อ 20 วรรคท้าย ในพื้นที่ 8 อำเภอ 56 ตำบล 348 หมู่บ้าน 24 ชุมชน การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ด้านดำรงชีพ หลักเกณฑ์การใช้เงินทดรองราชการเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2563 การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน ด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง ด้านพืช และการขอขยายระยะเวลาการให้คสามช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดยะลา 

 


       นอกจากนี้ ระเบียบวาระ เรื่องอื่นๆ การขอสนับสนุนงบประมาณ เพื่อซ่อมแซมหรือฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัยจาหน่วยงานต้นสังกัด แขวงทางหลวงยะลา โครงการชลประทานยะลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี แขวงทางหลวงชนบทและการติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ประสบภัยพิบัติในแต่ละอำเภอ

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar