ป.ป.ช.ประจำจังหวัดยะลา ร่วมกับชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดยะลา และคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดยะลา ครั้งที่ 2 2567


       

       วันที่ 25 ม.ค.67 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมพิกุล อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลาง จังหวัดยะลา สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดยะลา ร่วมกับชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดยะลา และคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดยะลา ครั้งที่ 2/2567 โดยมีนายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานในพิธี พร้อมด้วยนายนพพร บุญโชติตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม       กิจกรรมมีการรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยที่มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต ในปีงบประมาณ 2567 โดยหน่วยงานในสังกัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดยะลา  การรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนตัวชี้วัด ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริตมีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในปีงบประมาณ 2567 การรายงานการขับเคลื่อน ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในปีงบประมาณ 2567 และการรายงานการประชาสัมพันธ์ภารกิจคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดยะลา  ไตรมาสที่ 1 และ 2

 

       นอกจากนี้ยังมีเรื่องเพื่อพิจารณา การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชนชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต โดยชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดยะลา แนวทางการจับตามองและแจ้งเบาะแสเพื่อเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตปละประพฤติมิชอบจังหวัดยะลา พร้อมทั้งการยกระดับคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.2567


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar