รองผู้ว่าฯยะลา ขับเคลื่อนวาระ “ยะลาเมืองทุเรียน”ตามหลัก BCG Model สร้างความเชื่อมั่นสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ


         

       วันที่ 23 ม.ค.67 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานและชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจขับเคลื่อนวาระ “ยะลาเมืองทุเรียน”ตามหลัก BCG Model โดยมีนายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดยะลา และคณะทำงาน ประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการ , คณะทำงานพัฒนาข้อมูลระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ , คณะทำงานป้องกันกำจัดโรคแมลงและการเก็บเกี่ยวทุเรียนอ่อน , คณะทำงานกำหนดมาตรฐานสินค้พัฒนาตลาดทุเรียนสดและแปรรูป , ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาด ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ เข้าร่วม 


         

       พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า จังหวัดยะลา ได้มีการจัดทำวาระจังหวัดยะลา เพื่อการแก้ไขปัญหาทุเรียนตามหลัก BCG Model โดยการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนวาระ “ยะลาเมืองทุเรียน” ตั้งแต่ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพทุเรียนของจังหวัดยะลา ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและตลาดทุกระดับ รวมทั้งออกมาตรการกำกับดูแลให้เกษตรกร มือคัด มือเคาะตลอดถึงผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งในประเทศและและส่งออกต่างประเทศ อยู่ในระบบปฏิบัติตามมาตรการของรัฐ สามารถตรวจสอบได้ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของผลไม้คุณภาพดีจังหวัดยะลาให้เป็นที่รู้จัก และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคในการซื้อสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัย โดยมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ ของคณะทำงานและชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจขับเคลื่อนวาระ “ยะลาเมืองทุเรียน”ตามหลัก BCG Model ในการขับเคลื่อนการทำงาน เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพทุเรียนของจังหวัดยะลาต่อไป


        ทั้งนี้จากข้อมูล การผลิตทุเรียนจังหวัดยะลาในปี 2566 มีพื้นที่ปลูกรวม 96,233 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 6.7 อำเภอที่มีการปลูกเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ อำเภอเบตง , อำเภอบันนังสตา  และอำเภอธารโต เนื่องจากราคาทุเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง โดยมีการปลูกทุเรียนทดแทน ยางพารา ลองกอง เงาะ มังคุด  ในส่วนของพื้นที่ให้ผลผลิต จำนวน 66,788 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 12 มีผลผลิตรวม 89,661 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2565 เนื่องจากสภาวะอากาศเหมาะสม และทุเรียนเริ่มให้ผลปีแรกเพิ่มขึ้นทำให้ผลผลิตรวมเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับเกษตรกรจัดการดูแลสวนเป็นระบบมากขึ้น ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 1,342 กก.ไร่


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar