ผู้ว่าฯยะลา Kick Off การขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) อปท. จังหวัดยะลา พร้อมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดยะลา 


       

       วันนี้ 18 ม.ค.67 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมศรีญาลอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้ Kick Off เปิดโครงการ การขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดยะลา ที่ได้ดำเนินการตามหลักการพัฒนาอย่างยั่ยยืน ของกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ.2560 เพื่อให้มีระบบจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอื่นๆ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจและจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะมูลฝอย โดยเริ่มแผนปฏิบัติการ พร้อมกันทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 1 มกรคม - 29 กุมภาพันธ์ 2567 รวม 60 วัน เพื่อส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน การสร้างขยะรีไซเคิลให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้ขยะ เพื่่อต่อยอดสู่การจัดตังธนาคารขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายสุพจน์ จิตรเพ็ชร์ ท้องถิ่นจังหวัดยะลา นายก ฯและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดยะลาเข้าร่วม


          จากนั้น ผู้ว่าฯยะลา ได้ประชุมนายก อปท. และปลัด อปท. ครั้งที่ 1/2567 ในระเบียบวาระการบูรณาการของส่วนราชการ โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน , โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2567 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และการแก้ไขปัญหาสัตว์จรจัด พร้อมทั้งประชุมในระเบียบวาระตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดยะลา ในประเด็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณีถนนสายทางถนนสุขยางค์สายยะลา - เบตง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 410) บริเวณหมู่ที่ 3 บ้านกาสัง ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา เรื่องน้ำท่วมขัง , การขอนุญาติใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าลาบู ป่าถ้ำทะลุและเขตป่าตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 ต่อสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 นราธิวาส , การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณีถนนสายทางถนนสุขยางค์สายยะลา - เบตง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 410) ช่วง กม.ที่ 134+800 และช่วง กม.136+300 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงยะลา , การแก้ไขปัญหาช้างป่าและลิงป่า สถจ.ยะลา ได้ประสานกับสำนักบริหารพื้นที่ 6 สาขาปัตตานี  มีทีมวิทยากรผลักดันช้างป่าและลิงป่า ทาง อปท.ได้ประสานนายอนันต์ ขวัญมณี ผู้อำนวยการส่วนอนุรักสัตว์ป่า อบรมทั้งทฤษฏี ปฏิบัติ ให้ทีมวิทยกร 4 คน , การแก้ไขปัญหาการปล่อยวัว สถจ.ยะลา ได้ประสานสำนักงานปศุสัตว์ จ.ยะลา ให้ความรู้เพิ่มเติมรวมถึงแนวทางการสนับสนุน อปท.ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ 


       

        นอกจากนี้ได้ประชุมในระเบียบวาระแจ้งเรื่องเพื่อทราบและดำเนินการ ในการแต่งตั้งคณะทำงานจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก รอบที่ 3 , การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ , การซักซ้อมแนวทางขับเคลื่อนธนาคารขยะ  , การซักซ้อมการให้ความช่วยเหลือประชาชนของ อปท.กรณีเกิดสาธารณภัย และการผลิตสื่อ Inforgraphics เพื่อส่งเสริม พัฒนา และสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเรื่องเสนอเพื่อทราบ ในการขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก , นโยบายการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสรุปประเด็น การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการ /พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar