พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.กระทรวงยุติธรรม เปิดกิจกรรมเมาลิดตำบลปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา ฮ.ศ. 1445 เพื่อรำลึกถึงคุณธรรมคำสอนของท่านศาสดานบีมูฮัมหมัด และสร้างจิตสำนึกแห่งคุณธรรม ความดี แก่พี่น้องมุสลิมในพื้นที่           

       ที่ศูนย์กีฬาเยาวชนตำบลปะแต ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและศาสนา กิจกรรมเมาลิดตำบลปะแต ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ที่ 1445 จัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลปะแต ร่วมกับชมรมอิหม่าม ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านชมรมตาดีกา ชมรมมุสลีมะห์ กลุ่มสตรี และชมรม อสม.ปะแต เพื่อรำลึกหลักคำสอนของท่านศาสดา ตามหลักการทางศาสนาอิสลาม พร้อมทั้งพบปะผู้นำศาสนา ในพิ้นที่ โดยมี นายซูกาโน มะทา ส.ส.ยะลา เขต 2 นายสุไลมาน บือแนปิแน ส.ส.ยะลาเขต 1 พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายสมศักดิ์ ศรีสมบัติ นายกเทศมนตรีตำบลปะแต นายอมร ชุมช่วย นายอำเภอยะหา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ตลอดจน ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานอย่างคึกคัก


         

       สำหรับโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและศาสนา กิจกรรมเมาลิดตำบลปะแต ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ที่ 1445 ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการเชิดชูเกียรติประวัติ ของท่านศาสดามูฮัมหมัด เพื่อให้พี่น้องมุสลิมตำบลปะแต ร่วมสดุดีและศึกษาทบทวนคำสอนและพระจริยวัตรที่ดีงามเป็นแบบอย่างต่อมวลมนุษย์โลกการจัดกิจกรรมเมาลิดตำบลปะแต ได้มีการจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็น ประจำทุกปี กิจกรรมสำคัญประกอบด้วยการสรรเสริญท่านศาสดามูฮัมหมัดหรือการอ่านบัรซันยี การบรรยายธรรมทางศาสนา เป็นการสร้างจิตสำนึกแห่งคุณธรรม ความดี ในจิตใจให้กับพี่น้องมุสลิมตำบลปะแตเกิดความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน ตลอดจนร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามและสร้างสังคมให้มีความมั่นคงต่อไป

 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar