พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา

 

       วันที่ 11 พ.ย.66 เวลา 11.30 น.พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชนูปถัมภ์ พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 โดยมี พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวต้อนรับ นายมามะซูฟี อารง ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ กล่าวบรรยายสรุปรายงานผลความก้าวหน้า ตามนโยบายการขับเคลื่อนของมูลนิธิฯและปัญหาอุปสรรค  พร้อมทั้งติดตามเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรครู นักเรียน มอบสิ่งของพระราชทาน และเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ การแสดงผลงาน นวัตตกรรมของนักเรียน  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สถานศึกษาในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ 

       โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เพื่อรองรับเด็กด้อยโอกาส เด็กกำพร้าเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ได้รับบริการทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง เป็นโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ได้ความอนุเคราะห์เข้ารับโครงการฯ โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนที่จบจากการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและดำรงชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ถึงตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 20 ห้อง มีครูและบคลากรทางการศึกษา จำนวน 87 คน ปัจจุบันมีนักเรียน484 คน จำนวนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้จำนวน 32 คน 

       การดำเนินการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2565 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ส่งเสริมและพัฒนาครูให้ปฏิบัติงาน ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่ผู้เรียนให้มากที่สุด โดยได้กำหนดนโยบายให้ผู้สอนส่งแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อยคนละ 1 รายวิชา กำหนดส่งล่วงหน้าก่อนจัดการเรียนการสอน 1 สัปดาห์ ให้ผู้สอนจัดทำโครงสร้างหลักสูตรรายวิชาระดับชั้นเรียนทุกรายวิชา กำหนดส่งสัปดาห์แรกของการเปิดเทอม พัฒนาครูโดยผ่านโครงการการนำหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ห้องเรียนและเพื่อให้จัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน  ด้านทักษะวิชาการ สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนในระดับชั้น ป.1 - ม.6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) นอกจากนี้มีการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมในรายวิชาอิสลามศึกษา การจัดการเรียนการสอนตาดีกา ในวันเสาร์ (สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 1-6) การจัดการเรียนการสอนกีตาบ ในเวลากลางคืน  การจัดการเรียนการสอนกีรออาตี ในเวลากลางคืน ด้านทักษะอาชีพ สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการมีงานทำในสถานศึกษา 4 กลุ่มอาชีพ ประกอบด้วย กลุ่มอาชีพคหกรรม , กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม , กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม ,กลุ่มอาชีพความคิดสร้างสรรค์ และกิจกรรมส่งเสริมอาชีพและหารายได้ระหว่างเรียน (สอร.) ทุกๆวันอาทิตย์ มีร้านค้าดังนี้ ร้านอาหารจานเดียว ร้านเครื่องดื่ม ร้านเมนูอาหารทานเล่น และร้านผลไม้ตามฤดูกาล ส่งผลให้การดำเนินงานจัดการเรียนการสอน  ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริงและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีเข้ามาบูรณาการกับการเรียนการสอน ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งในและนอกสถานศึกษา มีการวัดผลและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยวิธีการที่หลากหลาย มีการจัดทำวิจัยชั้นเรียนเพื่อนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาศักยภาพการสอนเพื่อให้เป็นครูมืออาชีพ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ที่หลากหลาย


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar