รมว.กห. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานด้านความมั่นคง และการบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา นำสันติสุขสู่ประชาชนพื้นที่ จชต.       

                                          

 

       วันที่ 13 พ.ย.66 เวลา 11.40 น. ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า  ค่ายสิรินธร  ตำบลเขาตูม  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี  นายสุทิน  คลังแสง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  พร้อมด้วย พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  เพื่อตรวจติดตามงานด้านความมั่นคง และการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้  โดยมี  พลโท ศานติ  ศกุนตนาค  แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 , พลโท ปราโมทย์  พรหมอินทร์ แม่ทัพน้อยที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชา, ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ, หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ, ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ให้การต้อนรับ  พร้อมทั้งนำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ของกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 152 เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/2566  โดยมี พันเอก สิทธิศักดิ์  เจนบรรจง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 152 และกำลังพลให้การต้อนรับ พร้อมนำคณะฯ  เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่หน่วยฝึกและทหารใหม่อย่างไม่เป็นทางการ  เพื่อคลายความกังวลและเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับน้องคนเล็กของครอบครัวกองทัพบก ซึ่งทหารกองประจำการทุกนายได้ผ่านกรรมวิธีรับทหารใหม่ อาทิ การทำประวัติ, การตรวจร่างกายและคัดกรองโรค, การประเมินสุขภาพจิต, การแจกจ่ายเครื่องแต่งกายประจำตัว และแนะนำช่องทางการติดต่อกับครอบครัวระหว่างการฝึก ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการฝึก ก่อนเข้าสู่การฝึกทหารใหม่เบื้องต้น ระยะเวลา 6 สัปดาห์ เพื่อปรับสภาพจากพลเรือนสู่การเป็นทหารกองประจำการสมบูรณ์แบบ  ทั้งด้านร่างกาย ระเบียบวินัยทางทหาร มีความรับผิดชอบ เสียสละประโยชน์สุขส่วนตัว เพื่อความผาสุกของประชาชนและรักในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 

       จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มอบแนวทางให้หน่วยฝึกทหารใหม่ดูแลใส่ใจทหารใหม่อย่างใกล้ชิด  พร้อมกำชับให้หน่วยฝึกพัฒนาระบบการฝึกให้ทันสมัยสอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน เหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบัน และดำเนินการฝึกจากเบาไปหาหนัก ที่สำคัญต้องได้สุขภาพที่ดี ทานอาหารดีตรงตามเวลา ออกกำลังกาย และห่างไกลยาเสพติดทุกชนิด พร้อมขอความร่วมมือทหารใหม่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเพื่อน พี่ น้อง และญาติสมัครใจเข้ารับใช้ชาติ รับใช้แผ่นดิน ย้ำหน่วยฝึกทหารใหม่แนะนำเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่สูงขึ้น เพื่อทหารกองประจำการ ได้ต่อยอดและเปิดโอกาสก้าวสู่การเป็นทหารอาชีพในอนาคต อีกทั้งพิจารณาสภาพความพร้อมของร่างกายทหารใหม่เป็นรายบุคคล และดูแลการแต่งกายให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อม  เพื่อไม่เกิดการสูญเสียในระหว่างการฝึก 

 

       ขณะเดียวกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะฯ ได้ประชุมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ ที่ห้องประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ด้านการข่าวและแนวโน้ม, ภารกิจ การจัดและการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ประจำปีงบประมาณ 2567 พร้อมรับฟังปัญหา ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ จากผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ, หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ, ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า รายงานสถานการณ์ภาพรวมและการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่  โดยมี พล.ท.ศานติ สกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการ ศอ.บต. พล.ต.ต.ปิยวัฒน์ เฉลิมศรี รรก.ผบช.ภาค9 ผู้ว่าราชการทั้ง 3 จังหวัด ผู้บังคับบัญชาระดับสูงในพิ้นที่เข้าร่วม โดย พลโท ศานติ  ศกุนตนาค  แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เปิดเผยว่า สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยืดเยื้อมากว่า 19 ปี เกิดจากการกระทำของกลุ่มขบวนการที่ใช้ความรุนแรงด้วยการลอบยิง ลอบวางระเบิด ทั้งต่อเจ้าหน้าที่รัฐ บุคคลากรทางการศึกษา ผู้นำศาสนา และพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บ อีกทั้งยังทำลายระบบสาธารณูปโภค ทำลายภาพลักษณ์ทางเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจและสังคม ในพื้นที่อย่างกว้างขวาง พร้อมย้ำว่ารัฐบาลได้น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอพอเพียง" มาเป็นแนวทางหลักในการแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธี ภายใต้กรอบนโยบายการบริหาร และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างหลักประกัน สร้างความเชื่อมั่น นำความสงบสุข กลับคืนสู่พี่น้องประชาชนได้ใช้ชีวิตปกติสุข บนพื้นฐานความหลากหลายของสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน สำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถสร้างความเข้าใจ สร้างหลักประกันความเชื่อมั่น ด้วยการมีส่วนร่วมแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งอย่างสันติวิธี สร้างสภาวะแวดล้อมที่เกื้อกูล หนุนเสริมกระบวนการพูดคุย ยืนยันในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตอบสนองต่อนโยบายและข้อสั่งการของรัฐบาลอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อความมั่นคงของชาติและประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวไทยตลอดไป

        นายสุทิน  คลังแสง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ระบุว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นหน่วยงานสำคัญ ที่ขับเคลื่อนแผนบูรณาการกับทุกส่วนราชการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบ การช่วยเหลือ บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ทั้งยามปกติ และภัยคุกคามที่มีความซับซ้อน ตามกรอบแนวทางแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พุทธศักราช 2566 - 2570 พร้อมย้ำว่าในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมมีความตั้งใจรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง ที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน จะได้หาทางแก้ไขร่วมกัน เพื่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar