สช.ยะลา สัมมนาวิชาการเปิดประตูสู่ตาดีกา 2023 (Open House) “การจัดการศึกษาตาดีกาในโลกยุคดีจิทัล”

       วันที่ 14 กันยายน 2566 ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายวิทยาศิลป์  สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา บุคลากรสังกัดการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ผู้บริหารโรงเรียนตาดีกา และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับดร.คมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้มาเป็นประธานการสัมมนาวิชาการเปิดประตูสู่ตาดีกา 2023 (Open House) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ภายใต้การจัดการศึกษาตาดีกาในโลกยุคดิจิทัล โดยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา จัดขึ้น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการดังกล่าว เป็นผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอ เจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษาเอกชนจังหวัด - อำเภอ  และผู้บริหารโรงเรียนตาดีกา รวม ๑,๐๐๐ คน

 

       นายวิทยาศิลป์  สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา กล่าวว่า การสัมมนาการจัดการศึกษาตาดีกาในโลกยุคดีจิทัล เพื่อเปิดเวทีแสดงศักยภาพของผู้บริหาร ผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนประจำศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ทั้งนี้ผู้บริหาร ผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา ของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสื่อดิจิทัลสามารถนำความรู้ไปพัฒนาศูนย์ตาดีกา ผู้เรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์และรู้เท่าทันการใช้สื่อดิจิทัล

       “ซึ่งในยุคดิจิทัล ต้องจัดการเรียนรู้โดยคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเรียน และการดำรงชีวิต  เน้นการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมการค้นคว้าด้วยตนเองโดยนำ เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ในการจัดการเรียนรู้ให้มากที่สุด ครูเป็นเพียงผู้ชี้แนะแนวทางในการเรียนรู้ตามหลักสูตร และมุ่งการวัดผลและประเมินผลเพื่อดูผลการพัฒนาการมากกว่าการวัดผลสัมฤทธิ์”  ดร.คมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กล่าว

       นอกจากนี้ ดร.คมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมด้วยผู้อำนวยการการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา บุคลากร ได้ชมโล่รางวัล ประกาศเกียรติคุณต่างๆที่ทางโรงเรียนตาดีกาได้รับ ชมผลงานวิชาการโรงเรียนตาดีกาตามบูธภายในงาน และมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีทั้งหมด 4 ประเภท ประกอบด้วย 1.ผู้บริหารดีเด่น จำนวน 4 คน 2.ประเภทข้าราชการครูและบุคลากาทางการศึกษาดีเด่น จำนวน 2 คน 3.ประเภทพนักงานราชการดีเด่น จำนวน 3 คน และ 4.ประเภทลูกจ้างเหมาบริการดีเด่น จำนวน 2 คน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar