จังหวัดยะลา ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดยะลา ครั้งที่ 6/2566 เพื่อพิจารณาเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย และโครงการแผนปฎิบัติราชการ พ.ศ.2568

       วันที่ 13 กันยายน 2566 ที่ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดยะลา (ก.บ.จ.ยล.) ครั้งที่ 6/2566 พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย โครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดยะลา 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2568) และ (ร่าง) แผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  

       ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดยะลา มีมติเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คือโครงการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยในจังหวัดยะลาเป็นเมืองอัจฉริยะ (Yala Smart City) งบประมาณ 25,000,000 บาท โดยที่ทำการปกครองเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ 

       จากข้อเท็จจริงข้างต้น จังหวัดยะลา ไม่สามารถดำเนินการขอทำความตกลงโอนเปลี่ยนแปลงฯในโครงการฯดังกล่าว กับสำนักงบประมาณได้ จึงทำให้จังหวัดยะลามีเงินเหลือจ่าย จำนวน 25,000,000 บาท จังหวัดยะลา จึงขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฎิบัติราขการประจำปีของจังหวัดยะลา เพื่อขยายผลโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นโครงการส่งเสริมภาคการเกษตรแบบครบวงจร ด้วยโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเฉลิมพระเกียรติ “บึงบาโด” บริเวณบึงบาโด เขตเทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา งบประมาณ 18,500,000 บาท


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar