กสทช.อบรมฝึกซ้อมใช้วิทยุคมนาคม ระหว่างหน่วยงานของรัฐ เอกชนและประชาชน กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน

       วันที่ 12 ก.ย.66 ที่โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อ.เมือง จ.ยะลา นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมโดยใช้คลื่นความถี่ในการติดต่อประสานงาน ระหว่าง หน่วยงานของรัฐ เอกชนและประชาชน กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินแก่สำนักงาน กสทช. ภาค - สำนักงาน กสทช. เขต 41 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานสาธารณสุข หน่วยงานของรัฐภายใต้คำสั่งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา ผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม สมาคมวิทยุสมัครเล่น และเครือข่ายภาคประชาชน (ผู้ใช้วิทยุซีบี) จำนวน 100 คน

 

       นายมาหะมะ กาเจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 41 เปิดเผยว่า ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 แผนเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัดยะลา พ.ศ. 2566 และคำสั่งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา เรื่อง จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปี 2566 จังหวัดยะลา ได้กำหนดให้สำนักงาน กสทช.เขต 41 เป็นหนึ่งในคณะทำงานของส่วนสนับสนุน มีหน้าที่จัดให้มีระบบสื่อสารและโทรคมนาคม ทั้งระบบสื่อสารหลัก สื่อสารรอง และระบบสื่อสารสำรอง ให้สามารถใช้การได้ในทุกสถานการณ์ ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar