มอบรางวัลแก่ผู้ชนะประกวดเรียงความ บทกลอน เรื่องสั้น และภาพถ่าย หัวข้อ “รักของแม่”

จังหวัดยะลา มอบรางวัลแก่ผู้ชนะประกวดเรียงความ บทกลอน เรื่องสั้น และภาพถ่าย หัวข้อ “รักของแม่” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564

วันนี้ 19 ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุมวอร์รูน ชั้น3 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดยะลา นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะประกวดเรียงความ บทกลอน เรื่องสั้น และภาพถ่าย หัวข้อ “รักของแม่” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 และกิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “เยาวชนกับการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น” พร้อมด้วย นางอภิญญา สุวรรณวัฒนธรรมจังหวัดยะลา นายวนัส ทองนุ้ย ผอ.กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ภาคประชาชน ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นางอภิญญา สุวรรณวัฒนธรรมจังหวัดยะลา กล่าวว่า กิจกรรมนี้จัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม เพื่อปลูกฝังค่านิยมและการระลึกถึงพระคุณของแม่ การแสดงออกถึงความรักความกตัญญูกตเวที รวมไปถึงการค้นหาต้นแบบเยาวชนด้านการกล่าวสุนทรพจน์ เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่นำมิติทางวัฒนธรรมไปต่อยอดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเสริมสร้างรากฐานทางวัฒนธรรมให้เข้มแข็ง การประกวดเรียงความ บทกลอน เรื่องสั้น และภาพถ่าย หัวข้อ “รักของแม่”เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยเปิดรับผลงานประเภทเรียงความในระดับประถมศึกษา มีผู้ส่งผลงานจำนวน 13 ผลงาน ประเภทบทกลอนระดับมัธยมศึกษา มีผู้ส่งผลงานจำนวน 25 ผลงาน ประเภทเรื่องสั้น ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป มีผู้ส่งผลงานจำนวน 7 ผลงานและประเภทภาพถ่าย ระดับนักเรียน นักศึกษาและ ประชาชนทั่วไปมีผู้ส่งผลงานจำนวน 30 ผลงาน

      

โดยผลงานประเภทเรียงความ บทกลอน เรื่องสั้นและภาพถ่ายชนะการประกวดจะได้รับรางวัลพร้อมเกียรติบัตร ประกอบไปด้วย รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลชมเชยจำนวน 1 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร สำหรับการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “เยาวชนกับการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น” ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นการจัดประกวดสุนทรพจน์ในรูปแบบคลิปวิดีโอออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยมีผู้ส่งผลงานในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า จำนวน 8 ผลงาน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จำนวน 6 ผลงาน ทั้งนี้ผู้ชนะการประกวดทุกระดับจะได้รับรางวัลประกอบไปด้วย รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัลๆ ละ4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชมเชย จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

      

ทั้งนี้ นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวอีกว่า ขอชื่นชมผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดทุกท่าน ที่ได้ร่วมแสดงออกถึงความรักความกตัญญูต่อแม่ ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานเขียน ผลงานศิลปะอันเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้พัฒนาศักยภาพของตนเองทั้งด้านการอ่าน การเขียนและการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ ตลอดจนการกล่าวสุนทรพจน์ซึ่งเป็นการพูดต่อหน้าสาธารณชน ที่ต้องใช้วาทศิลป์ในการถ่ายทอดเนื้อหาให้มีความน่าสนใจและสอดคล้องกับบทบาทเยาวชนกับการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม อันเป็นบทบาทสำคัญของเยาวชนในการสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นชายแดนใต้เพื่อนำไปสู่การสร้างพื้นที่สันติสุขร่วมกันคะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม