รองผู้ว่าฯยะลา ประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปี 2567 ส่งเสริมสนับสนุน ให้นักเรียนของกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่ม 8 ได้แสดงออก ถึงความสามารถในทางศิลปหัตถกรรม วิชาการเทคโนโลยี และทักษะด้านวิชาชีพ 


       

       วันที่ 20 ก.พ.67 เวลา 13.00 น.ที่โรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.เมือง จ.ยะลา นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เป็นประธาน เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2567 เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้นักเรียนได้แสดงออก ถึงความสามารถในทาง ศิลปหัตถกรรม วิชาการเทคโนโลยี และทักษะด้านวิชาชีพ สนับสนุนให้นักเรียน ที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสังกัด มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของการแข่งขัน มีกิจกรรมทั้งหมด 219 กิจกรรม และมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จํานวน 469 คน โดยมีนายมามะซูฟี อารง ประธานกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่ม 8  นายอดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 คณะผู้บริหาร ครูสถานศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่ม 8 ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วม


             นายมามะซูฟี อารง ผู้อํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา/ประธานกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่ม 8 กล่าวว่า ศิลปหัตถกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน รับเป็นเจ้าภาพ ในการจัดงานเพื่อสนองพระราชปณิธาน ของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ที่ทรงริเริ่มการจัดงาน ศิลปหัตถกรรมสืบสานถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง ที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อจะแนะนําชักจูงให้เด็กชายหญิงในสมัยนั้น ได้เอาใจใส่ฝึกหัดศิลปหัตถกรรม ซึ่งสามารถเป็นทางเลี้ยงอาชีพต่างๆได้ อันจะเป็น รากฐานสําคัญ ในการประกอบอาชีพในอนาคต เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออก ถึงความรู้ความสามารถ ซึ่งนับเป็นความสําเร็จของการจัดการศึกษา และเผยแพร่ ผลงานการจัดการศึกษาสู่สาธารณชน โดยมีกลุ่มสถานศึกษา สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 8 ซึ่ง ประกอบด้วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จํานวน 6 โรงเรียน โรงเรียนเฉพาะความพิการ จํานวน 3 โรงเรียน และศูนย์การศึกษาพิเศษ จํานวน 5 ศูนย์ เข้าร่วม

 


         ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งหวังให้นักเรียนที่มีความต้องการ จําเป็นพิเศษ ของสถานศึกษาในสังกัด สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สานต่อเจตนารมณ์ ของการจัดการศึกษา ที่มุ่งหมายให้จัดการแข่งขันงานศิลป หัตถกรรมนักเรียน เพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ ทักษะชีวิต โดยเน้นกิจกรรมพัฒนาสมอง การลงมือปฏิบัติ และสุขภาพ ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตัวเอง นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะฝีมือ ในด้านที่ถนัด  พัฒนาให้เกิดความเป็นเลิศ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ในอนาคต และเผยแพร่ผลงานสู่สายตาสาธารณชน ดังนั้น กลุ่มสถานศึกษา สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 8 ตระหนักถึงความสําคัญ ของการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โดยการจัดงาน ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ และวิธีการจัดการแข่งขัน ให้เป็นปัจจุบันไม่เน้นการ แพ้ ชนะ แต่เน้นการพัฒนา การแสดงออกให้เต็มกําลัง ให้เกียรติกับตนเอง และเพื่อนที่ร่วมกิจกรรม รวมถึงการพัฒนาความสามารถ ในการควบคุมตนเองใน สถานการณ์นั้นๆ สอดรับกับนโยบาย และบริบทการจัดการศึกษา ที่เปลี่ยนไป สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดี มีความสุข” ภายใต้แนวทางการทํางาน  “จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน” เพื่อยกระดับ คุณภาพการศึกษาไปด้วยกัน โดยมีการให้ความรู้ ด้านประวัติศาสตร์ ของแต่ละ ท้องถิ่น และการส่งเสริม SOFT POWER ในบริบทของแต่ละท้องถิ่น ที่มีความโดดเด่น แตกต่างกันออกไป

 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar