สมกับการรอคอย 50 ปี !! ชาวสวนยะลายิ้มอย่างมีความสุขรับโฉนดที่ดิน จากที่ดินจังหวัดยะลา ภายใต้โครงการ "มอบโฉนดทีดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน”

 

       วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 67 ที่หอประชุมพระเศวตสุรคชาธาร ที่ว่าการอำเภอรามัน ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา นายรอมดอน หะยีอาแว ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานมอบโฉนดที่ให้แก่ประชาชน ตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” พร้อมด้วยนางสาวสุธาทิพย์ รังสิโยภาส เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยะลา นายจรูญศักดิ์ หมาดเท่ง นายอำเภอรามัน และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบโฉนดที่ดินแก่ประชาชนในพื้นที่ ตำบลบือบัง ตำบลเกะรอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา จำนวน 123 แปลง ซึ่งเป็นราษฎรเข้าครอบครองทำประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย ทำเกษตรกรรม ทำนา ทำสวนปลูกทุเรียน ลองกอง เงาะ และยางพารา มาเป็นเวลานานกว่า 50 ปี

 

       นางสาวสุธาทิพย์ รังสิโยภาส เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยะลา กล่าวว่า กรมที่ดินได้จัดทำโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน ขึ้นในปีงบประมาณ 2567 เป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของราษฎรที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน โดยศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดนราธิวาส – ยะลา ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดยะลา จำนวน 3 สายสำรวจ และประชาชนที่ได้รับโฉนดในวันนี้ ในพื้นที่ที่ได้ดำเนินการในท้องที่ตำบลบือมัง และตำบลเกะรอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา มีจำนวน 123 แปลง มีเนื้อที่โดยประมาณ 198 ไร่ 2 งาน 77 ตารางวา คิดเป็นมูลค่า 55,800,000 บาท 

 

       ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับโฉดที่ดินจากโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน ซึ่งถือเป็นหลักประกันความมั่นคงในการถือครองกรรมสิทธิ์ในที่อาศัยและที่ดินทำกิน สามารถนำโฉนดที่ดินไปประกอบการพัฒนาในอาชีพของตนเอง เพิ่มผลผลิต และรายได้ สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตในครอบครัวให้ดี และเป็นผลดีในทางเศรษฐกิจทั้งของตนเองและประเทศชาติ


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar