เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินภาค 9 รวมพลังขับเคลื่อนนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชุมชน  


 

       วันที่ 24 พ.ค. 2566 นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินภาค 9 ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งจัดโดยเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินภาค 9 เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัด  7 จังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชน 7 จังหวัด และสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 9  ณ ที่ทำการชุมชนบ้านบันนังกาแจะ อ.ธารโต จ.ยะลา  โดยมีนายสุริยา บุญพันธ์ นายอำเภอธารโต นายสวัสดิ์ ขุนนุ้ย ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินภาค 9 ส่วนราชการ เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ทั้ง 7 จังหวัด เข้าร่วม

        นายอำนาจ ชูทอง รอง ผวจ.ยะลา กล่าวว่า การขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นนโยบายที่สำคัญ มีจุดมุ่งหมายเพื่อลด  และควบคุมสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน โดยมุ่งเน้นแนวทางสันติวิธี การให้อภัย การให้โอกาส โดยการยึดโยงกับความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่เคารพยิ่งของปวงชนชาวไทย เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน จึงเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนงานเพื่อร่วมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่และส่งเสริมให้ชุมชนได้ตระหนักถึงปัญหาและความจำเป็นที่ต้องรวมพลังเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของตนเอง ตลอดจนส่งเสริมให้มีการต่อยอดการพัฒนาหมู่บ้านดังกล่าวแบบองค์รวม ตามแนวทาง เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 
กล่าวได้ว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อน ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ลดลงหรือหมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย เป็นงานที่ยากลำบาก มีความท้าทาย และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบูรณาการกันของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รัฐบาลกำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ และเป็น 1 ใน 12 นโยบายสำคัญ โดยเล็งเห็นว่ากระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นกลไกภาคประชาชนในระดับพื้นที่ที่สามารถเสริมสร้างพื้นที่ปลอดภัยในหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งในด้านการขจัดปัจจัยลบและด้านการเพิ่มปัจจัยบวก การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ การสร้างระบบดูแล ช่วยเหลือ และเฝ้าระวังปัญหาอย่างต่อเนื่องให้กับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด


 

       สำหรับการจัดงานครั้งนี้ ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาว่า มีการรวมตัวกัน จัดตั้งเป็นเครือข่ายและร่วมกันทำงานมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยเครือข่ายระดับภาคมีความเข้มแข็ง  มีการสัญจรไปในจังหวัดต่าง ๆ ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง หมุนเวียนกันไปในแต่ละปี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และในครั้งนี้ จะมีการหารือและเตรียมการขับเคลื่อนงานของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินภาค 9 อาทิ การเตรียมการอบรมวิทยากรกระบวนการในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง การร่วมงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2566 การติดตามความคืบหน้า การดำเนินงาน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่ได้จากการทำงานร่วมกัน อีกทั้งจะมีการไปศึกษาเรียนรู้ที่กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบันนังกระแจะ ซึ่งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นในจังหวัดยะลา ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านธารโต และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar