ศอ.บต. จัดนิทรรศการ 100 ปี หลักรัฐประศาสโนบาย ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 น้อมนำ สืบสาน สู่การปฏิบัติ

       วันที่ 22 พ.ค.66 ณ บริเวณหน้าห้องสารบรรณกลาง อาคาร 3 ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดยะลา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  (ศอ.บต.) กำหนดจัดนิทรรศการ "100 ปี หลักรัฐประศาสโนบาย ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 น้อมนำ สืบสาน สู่การปฏิบัติ"เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ที่ทรงมีคุณูปการต่อจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการวางรากฐานนำคนดีเข้ามาพัฒนาบ้านเมือง ซึ่งกำหนดจัดนิทรรศการสัญจร ณ งานกาชาด 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และศาลากลาง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

       นางสาว ณิชารีย์ ชัชวาลย์  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เผยว่า  ส่วนของจังหวัดยะลาจะมีการจัดแสดง นิทรรศการ "100 ปี หลักรัฐประศาสโนบาย ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 น้อมนำ สืบสาน สู่การปฏิบัติ" ณ บริเวณหน้าห้องสารบรรณกลาง อาคาร 3 ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ ในวันที่ 21- 24 พฤษภาคม 2566 นอกจากนี้ มีการใช้แอพวี แอล ซี มีเดียเพลเยอร์ เป็นการนำเสนอ สื่อเพลงและภาพเคลื่อนไหว ที่มีคุณภาพสูง รับชมภาพและเสียง บันทึกภาพและเสียง และการถ่ายทอดแบบสตรีม เพื่อให้ประชาชน ผู้สนใจ สามารถรับชมชีวประวัติ ต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อย่างรวดเร็ว อีกด้วย

       สำหรับผู้ที่สนใจที่มาเที่ยวงานงานสมโภชหลักเมือง และกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี2566  สามารถเข้าไปชมภายในโซนนิทรรศการของส่วนราชการในงานสมโภชหลักเมืองและงานกาขาดจังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ วันที่ 25 พฤษภาคม - วันที่ 5 มิถุนายน 2566


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar