เดินหน้าระบบราชการ 4.0 ยกเลิกใช้สำเนาอำนวยความสะดวกประชาชน

ครม.รับทราบรายงานการพัฒนาระบบราชการประจำปี 2562 และ ปี 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ผลักดันการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ขับเคลื่อนภาครัฐ สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government)ใน 4 มิติ ประกอบด้วย
ครม.รับทราบรายงานการพัฒนาระบบราชการประจำปี 2562 และ ปี 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ผลักดันการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ขับเคลื่อนภาครัฐ    สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government)ใน 4 มิติ ประกอบด้วย
     1. ด้านพัฒนาการให้บริการประชาชน
     2. ด้านการปรับบทบาทภารกิจโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ
     3. ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
     4. ด้านนโยบายการพัฒนาระบบราชการ

     มีการผลักดันให้หน่วยงานราชการขับเคลื่อนตามเจตนารมณ์ พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ให้ยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสาร บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียน โดยล่าสุดเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ช่วยอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน มีสาระสำคัญดังนี้

ให้ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน - ทะเบียนบ้าน จากผู้ยื่นคำขอ อนุมัติ อนุญาต จดทะเบียน จดแจ้ง แจ้ง หรือการดำเนินการใด ๆ ตามกฎหมาย กฎระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ หรือประกาศ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง

•    กรณีจำเป็นและต้องการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน - ทะเบียนบ้าน ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง โดยห้ามเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
•    กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ผู้รับมอบอำนาจยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

นอกจากนี้ มีการปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน พัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถทำธุรกรรมผ่าน bizportal.go.th รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพ การอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

 

 

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar