Banong บานง อัตลักษณ์ความเป็นพื้นถิ่นในวิถีมลายูสู่วิถีแบรนด์บานงจังหวัดยะลา

“บานง” เป็นเครื่องแต่งกายของสตรีไทยมุสลิมตามประเพณีดั้งเดิม ซึ่งมีความสวยงามและมีเสน่ห์ชวนมอง คำว่า “บานง” มาจากภาษามลายูกลาง ว่า “บันดง” หมายถึง เมืองทางตะวันตกของเกาะชวา ชุดบานง เป็นชุดพื้นเมืองดั้งเดิมที่สตรีไทยมุสลิมในจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส นิยมสวมใส่ในงานประเพณี

อาจารย์ ธนวัฒน์ พรหมสุข รักษาการในตำแหน่ง ผอ.ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา /เจ้าของร้านบ้านบานง ผู้สืบสานรักษาอัตลักษณ์ของชุดบานง  ด้วยเพราะเห็นความสวยงามของรูปแบบ และการตัดเย็บ จากชุดของคุณย่าทวดที่เคยสวมใส่สมัยยังสาว  จนทำให้เกิดแรงบันดาลใจ ในการก่อตั้ง 'แบรนด์บานง' จ.ยะลา ขึ้น โดยตลอดระยะเวลา 8 ปี ที่ได้พัฒนาแบรนด์จนเป็นที่ยอมรับของผู้คน รวมทั้งได้ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ได้กลับมาสวมใส่ชุดพื้นถิ่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้มากยิ่งขึ้น  เนื่องจากหลายคนอาจยังไม่เข้าใจว่าชุดบานงจะสวมใส่ยังไงให้ทันสมัย ทางร้านจึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ให้มีความร่วมสมัย แต่ยังคงความเป็นอัตลักษณ์ดั้งเดิมของ "บานง" ไว้อย่างลงตัว เพื่อให้คนสามารถสวมใส่ได้ในทุกโอกาส 

อาจารย์ ธนวัฒน์ พรหมสุข ยังเล่าอีกด้วยว่า รู้สึกยินดีและดีใจที่เสื้อผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะได้รับการสนับสนุนและแพร่หลายเพิ่มมากขึ้น เพราะปัจจุบันตลาดส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่มาจากภายนอก และหากรัฐบาลได้ช่วยกันขับเคลื่อนก็จะเป็นการดีที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับเสื้อผ้าพื้นถิ่นบ้านเราให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น รวมทั้งตอบโจทย์เด็กสมัยใหม่กล้าที่จะสวมใส่และไม่มองว่าบ้านนงเป็นเสื้อที่เชย.

ด้านนางสาวรัชดา ธนาดิเรก กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ด้านประสานการมีส่วนร่วม ได้ลงมาเยี่ยมเยียน "บ้านบานง" จ.ยะลา ได้พูดถึง ความประทับใจที่ได้มาเห็นความสวยงามของอัตลักษณ์มลายูอันทรงคุณค่า พร้อมได้กล่าวว่า ที่นี่ ถือเป็นต้นแบบที่ส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์มลายู ซึ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีศักยภาพในทุกมิติ โดยเฉพาะเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมและการทอผ้า ล่าสุดทางกรมหม่อนไหมโดยกระทรวงเกษตร ฯ ก็จะเข้ามาสนับสนุนการศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษา  ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและเผยแพร่ Sofe Power ของจังหวัดชายแดนใต้ ผ่านการแต่งกาย และอาหาร อันมีเอกลักษณ์เฉพาะให้แพร่หลายต่อไป


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar